Over het platform

 
Het Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland is opgericht in 2008 op initiatief van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland na besprekingen tussen het Bisdom Rotterdam, de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen, het Erfgoedhuis en Statenleden. Het platform is een brede vertegenwoordiging van de diverse denominaties en organisaties die zich bezighouden met religieus erfgoed.

De provincie Zuid-Holland schonk in haar Cultuurplan 2009-2012 aandacht aan religieus erfgoed en noemde dit medebepalend voor de identiteit van steden en dorpen.

Door ontkerkelijking zien kerkeigenaren en kerkbeheerders zich geconfronteerd met verminderde inkomsten. Het voortbestaan van religieus erfgoed staat onder druk, kerken worden met sluiting bedreigd. Ook bezuinigingen de overheden brengen de instandhouding in gevaar.

Het doel van het platform is om de instandhouding van religieus erfgoed op de (politieke) agenda te houden en/of te krijgen en de belangstelling voor dit erfgoed te bevorderen. Zuid-Holland is rijk aan religieus erfgoed uit diverse perioden, zoals kerkgebouwen, pastorieën, synagogen, moskeeën en begraafplaatsen. Bovendien herbergen religieuze gebouwen dikwijls waardevolle interieurs.
Het platform zet zich in om dit bijzondere erfgoed te behouden, te benutten en te (laten) beleven. Hierbij wordt samenwerking gezocht met andere culturele organisaties, erfgoedinstellingen en overheden.
Het platform wil verder de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het religieus erfgoed verbeteren, de belangstelling vergroten en de deskundigheid bevorderen.

In het platform participeren momenteel: het Bisdom Rotterdam, het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK), de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK) en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG). De Joodse Gemeente Rotterdam, de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen ZH, de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB) en de Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland volgen de activiteiten van het platform met belangstelling.
Het platform heeft diverse bijeenkomsten georganiseerd. In 2010 werd deze georganiseerd in samenwerking met de VBMK. In 2011 is een excursie georganseerd naar herbestemd religieus erfgoed in Den Haag. Een excursie naar bijzonder religieus erfgoed in Schiedam vond plaats in 2012. In 2014 werd een excursie georganiseerd naar religieus erfgoed in Woubrugge, Nieuwkoop en Ter Aar.